Bachelor projects

Bachelor thesis projects in Biophysics for the year 2013–2014

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD

 1. Využitie izotermálnej titračnej kalorimetrie pri štúdiu tvorby komplexov biologicky významných molekúl s nízkomolekulovými ligandami
 2. Štúdium interakcií nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami prostredníctvom metód Ramanovej spektroskopie

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD

 1. Aplikácia diferenčnej skenujúcej kalorimetrie pri štúdiu stability biopolymérov
 2. Oxidatívna fosforylácia: mechanizmus a regulácia
 3. Mitochondrie a starnutie
 4. Cielený transport liečiv

doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD.

 1. Modelovanie biologických reakcií metódou reaktívnej kinetiky
 2. Použitie haptických zariadení pri modelovaní
 3. Radiálna distribučná funkcia ako efektívna charakteristika dynamických štruktúr

RNDr. Katarína Štroffeková, PhD

Sledovanie vzťahu funkcie mitochondrií a vývoja apoptózy v živých nádorových bunkách pred a po vyvolaní apoptózy prostredníctvom fotodynamickej akcie

RNDr. Branislav Brutovský, PhD

Aplikácia metód štatistickej fyziky pri simuláciách ekonomických, sociálnych a biologických systémov

Mgr. Gregor Bánó, PhD

 1. Štúdium kvasiniek použitím optickej pinzety
 2. Časovo rozlíšené merania fosforescencie singletového kyslíka

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD

 1. Ramanova spektroskopia a analýza objektov kultúrneho dedičstva
 2. Charakterizácia a detekcia prírodných organických pigmentov a farbív v objektoch kultúrneho dedičstva