SCHOOL OF BIOPHOTONICS 2016

Date of: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

ORGANIZED BY

doctoral school of Biophysics (P. J. Safarik University, Kosice, Slovakia)
International Laser Centre

PLACE/LOCATION

Department of Biophysics
P. J. Safarik University
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovakia

MOTIVATION AND OBJECTIVES

The course aim is addressing the task of improving theoretical as well as practical knowledge of doctoral students in advanced methods of biophotonics. The course will offer to students to reach knowledge on recent advances in biophotonic research which open new possibilities of non-contact, high-speed, multi-dimensional measurement.

SUPPORTED BY

P. J. Safarik University, Kosice, Slovakia
EU 7FP project CELIM 316310
SPIE Student Chapter grant

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

LECTURERS/TEACHERS:

G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
M. V. Cañamares (CSIC, Madrid, Spain)
A. Marček Chorvátová (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Fabriciová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Naďová (UPJŠ, Košice, Slovakia)

LEVEL OF STUDY

doctoral

Number of credits: 8

Accepted participants

Erika Demkovičová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovakia

Field of doctoral study: Biochémia

Subject of doctoral thesis: Biosenzorické molekuly na báze G-kvadruplexov

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Zuzana Dičáková, PF UPJS, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Evolučná dynamika v priestorovo-časových premenlivých prostrediach: pohľad na základe konceptuálneho rámca a simulačných modelov.

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Eva Dušeková, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovakia

Field of doctoral study: biofyzika

Subject of doctoral thesis: Vplyv Hofmeisterových solí na vlastnosti hydrolytických enzýmov

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Andrea Halaganová, Univerzita Jozefa Pavla Šafárika, Slovakia

Field of doctoral study: Biochémia

Subject of doctoral thesis: G-kvadruplexový štruktúrny motív: potencionálne využitie jeho vlastností v biomedicínskom výskume

Presence: 03. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Stanislav Hrivňak, Katedra biofyziky, UPJS Kosice, Slovakia

Field of doctoral study: Biophysics

Subject of doctoral thesis: Determination of mesoscopic structures using scattering experiments with limited photon budget

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Annamária Jutková, PF UPJS, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Komplexy DARPin - endogénne lipoproteíny ako inovatívne prostriedky pre cielený transport liečiv

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Lenka Koptašiková, Katedra biofyziky UPJŠ, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Fluorescenčne značené proteín-proteínové interakcie v in vitro bunkových kultúrach

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Lenka Lenkavská, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Korelácia medzi morfológiou a funkcionalitou mitochondrií po oxidačnom strese indukovanom fotoaktívnymi molekulami.

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Veronika Lysáková, Katedra biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia

Field of doctoral study: biochémia

Subject of doctoral thesis: Úloha mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov v oxidatívnom strese

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Katarína Macková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Molekulárna podstata vápnikovej signalizácie v svalových bunkách

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Martin Majerník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra bunkovej biológie, Slovakia

Field of doctoral study: Molekulárna cytológia

Subject of doctoral thesis: Mechanizmy účinku sekundárnych metabolitov Hypericum spp. a PDT na angiogénny proces v kontexte klinicky relevantných nádorových modelov

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Michal Nemergut, PF UPJŠ v KE, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Štúdium vlastností vyselektovaných DARPinov voči špecifickým ligandom

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Patrik Nunhart, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia

Field of doctoral study: Biochémia

Subject of doctoral thesis: Štúdium interakcií vybraných takrínových derivátov s biopolymérmi

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Martina Petrenčáková, UPJŠ, Department of Biophysics, Slovakia

Field of doctoral study: Biophysics

Subject of doctoral thesis: Isolation and study of the properties of LOV domain protein

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Ondrej Petruš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovakia

Field of doctoral study: Fyzikálna Chémia

Subject of doctoral thesis: Funkčné nanokavitové filmy pre detekciu molekúl

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Marianna Sohová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v BA, Slovakia

Field of doctoral study: Biofyzika

Subject of doctoral thesis: Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Tibor Teplický, MLC BA/UCM v trnave, Slovakia

Field of doctoral study: Aplikovana analytycká a bioanalytycká chémia

Subject of doctoral thesis: Výskum komplexných polymérnych štruktúr a materiálov pre senzorické aplikácie.

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Eva Žilecká, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Slovakia

Field of doctoral study: Biochémia

Subject of doctoral thesis: Štúdium nových DNA topoizomerázových inhibítorov ako protinádorových liečiv

Presence: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016