General

Biofyzika je interdisciplinárna vedná disciplína, v ktorej sa využívajú fyzikálne postupy a metódy na štúdium funkcií, štruktúr a energetiky biologických objektov resp. molekúl a fyziologických procesov. Na Katedre biofyziky PF UPJŠ v Košiciach sa snažíme predstaviť biofyziku ako spojenie medzi „rigoróznymi“ fyzikálno-chemickými disciplínami a oblasťou výskumu živého sveta a medicíny. Našou dlhoročnou ambíciou je uskutočňovať vzdelávanie a výskum v prieniku viacerých prírodovedných disciplín: fyzika, chémia, biológia, informatika, s možnosťou inkorporovania znalostí a postupov nanotechnologického resp. biomedicínskeho výskumu a vychovávať absolventov, ktorí budú mať vysoké predpoklady inkorporovať sa do atraktívnych segmentov priemyslu, vedy a výskumu (biomedicína, biotechnológie, nanotechnológie, oblasť zdravotníctva). Z týchto dôvodov sa štúdium biofyziky na PF UPJŠ začína už od bakalárskeho stupňa štúdia.