MSc diplona projects

Master degree thesis projects in Biophysics for the year 2013–2014

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD

 1. Štúdium buniek metódami Ramanovej spektroskopie
 2. Detekcia látok pomocou povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD

 1. Vývoj transportných systémov liečiv pre ich selektívny transport do nádorových tkanív
 2. Termodynamická charakterizácia interakcie sérového albuminu s vybranými potenciálnymi liečivami metódou izotermálnej titračnej kalorimetrie
 3. Stabilita rôznych foriem cytochróm c oxidázy

doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD.

 1. Modelovanie vyšších hierarchických štruktúr nukleových kyselín v natívnom biologickom prostredí
 2. Datamining konformácie pentóz v databáze štruktúr nukleových kyselín a ich klastrová analýza pre potreby konštrukcie coarse-grain modelov
 3. Počítačové modelovanie významu kooperácie mitochondrií ako spúšťačov ireverzibilnej časti apoptózy
 4. Booleovský model rozhodovacích procesov – štúdium použiteľnosti pri návrhu terapie
 5. Použitie haptických nástrojov na intuitívne modelovanie rastu biopolymérov. Využitie štatistickej informácie z radiálnych distribučných funkcií
 6. Projekčná aproximácia a rekonštrukcia 3D informácie s využitím heuristických obmedzení support funkcie

RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.

Detekcia produkcie superoxidu v mitochondriách živých nádorových buniek ako dôsledok fotodynamickej akcie a súčasné monitorovanie mitochondriálneho potenciálu

RNDr. Branislav Brutovský, PhD.

Karcinogenéza ako evolučný optimalizačný proces

Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Konštrukcia mikro-Ramanovej aparatúry v kombinácii s optickou pinzetou

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Aplikácia Ramanovej spektroskopie a povrchovo-zosilnenej Ramanovej spektroskopie (SERS) pri analýze materiálov kultúrneho dedičstva

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

 1. Štúdium stability a katalytických vlastností chymotrypsínu v prítomnosti solí
 2. Efekt iónových kvapalín na stabilitu proteínov s opačným nábojom

RNDr. Marian Fabian, CSc.

 1. Chemická podstata prechodu medzi ferrylovými intermediátmi cytochróm c oxidázy
 2. Úloha protolytických skupín v kontrole stacionárneho toku elektrónov v cytochróm c oxidáze

RNDr. Denis Horváth, PhD

Inverzná optimalizačná úloha – od všeobecnej formulácie na základe efektívneho
Hamiltoniánu k aplikácii v teórri difrakčného rozptylu