MSc. diploma projects

Master degree thesis projects in Biophysics (Department of Biophysics and Center for Interdisciplinary Biosciences) for the academic year 2018/2019:

1. Mikro-kapilárna elektroforéza – nový spôsob sledovania molekúl v roztokoch

Supervisor: doc. Mgr. G. Bánó, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

2. Termodynamické vlastnosti ferylového stavu myoglobínu

Supervisor: RNDr. M. Fabián, CSc. – occupied

.....................................................................................................................................................................................

3. Štúdium interakcie pesticídov s biomakromolekulami prostredníctvom metód optickej spektroskopie

Supervisor: RNDr. G. Fabriciová, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

4. Matematické modelovanie a počítačová simulácia nádorových procesov: kvantifikácia a skúmanie intratumorálnej heterogenity

Supervisor: doc. RNDr. D. Horváth, CSc. – occupied

.....................................................................................................................................................................................

5. Štúdium biodistribúcie DARPIN-ov a ich vplyv na prežívanie nádorových buniek in vitro a ex ovo: model prepeličej chorioallantoickej membrány

Supervisor: RNDr. V. Huntošová, PhD. – occupied

.....................................................................................................................................................................................

6. Disociácia kyanidu z komplexu s cytochróm c oxidázou

Supervisor: doc. Mgr. D. Jancura, PhD. – occupied

.....................................................................................................................................................................................

7. Zobrazovanie buniek pomocou Ramanovej spektroskopie

Supervisor: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

8. Modifikácia rozpustnosti GPCR evolučnou technikou

Supervisor: doc. RNDr. E. Sedlák, PhD. – occupied

.....................................................................................................................................................................................

9. Štúdium oxidácie kardiolipinu a mitochondriálnej morfogenézy pri oxidačnom strese bunky

Supervisor: doc. RNDr. K. Štroffeková, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

10. Štúdium interakcií hypericínu s Bcl2 proteínmi a možné využitie pre synergetistický efekt s cytostatikami

Supervisor: doc. RNDr. K. Štroffeková, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

11. Testovanie vybraných skupín nízkomolekulových zlúčenín odvodených z prírodných látok ako nových excipientov ovplyvňujúcich stabilitu a rozpustnosť monoklonálnych IgG proteinov

Supervisor: RNDr. G. Žoldák, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

12. Vývoj netradičných stratégií uschovávania komplexných biologicky aktívnych peptidov

Supervisor: RNDr. G. Žoldák, PhD. – free

.....................................................................................................................................................................................

13. Mechanosenzitívna regulácia u baktérií

Supervisor: RNDr. G. Žoldák, PhD. – free