Bakalárske štúdium

Témy bakalárskych prác (2022/2023)

.......................................................................................................................................................................................................................................

Na bakalárske štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po úspešnom absolvovaní strednej školy s maturitou s nadpriemernými výsledkami v prírodovedných disciplínach (fyzika, biológia, chémia ).

PRIJÍMACIE KONANIE – akademický rok 2024/2025 ----->>> Termín odovzdania prihlášok: 31. marec 2024 <<<-----

---->>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<-----

http://www.biofyzika.sk/sk/bakalarske-studium

k-b-f-letacik2022b-small.png

stiahnuť leták

ŠTUDIJNÝ PLÁN

......................................................................................................................................................................................................................................

Študijný program bakalárskeho štúdia

Štúdium v študijnom programe Biofyzika je na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach postavené ako interdisciplinárny program založený na fyzike so zastúpením chémie, biochémie, biológie a informatiky. Z tohto dôvodu program bakalárskeho štúdia v sebe zahŕňa široký okruh špecifických predmetov z týchto vedných odborov.

Študijný program tvoria povinné (štátnicové), povinne voliteľné a výberové predmety.
Absolvovanie povinných predmetov je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinne voliteľné predmety dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym potrebám. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie určeného počtu kreditov za tieto predmety podľa výberu študenta a v štruktúre určenej študijným programom. Študent si má možnosť zapísať aj výberové predmety na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Štátna skúška

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej:

z obhajoby záverečnej práce
a
zo skúšky zo štátnicových predmetov

Zoznam štátnicových predmetov

Experimentálna biofyzika
Všeobecná biofyzika

Štátnu skúšku môže študent vykonať len po splnení povinností stanovených študijným poriadkom (Študijný poriadok PF UPJŠ).
.......................................................................................................................................................................................................................................