Doktorandské stúdium

Témy dizertačných prác (2018/2019)

........................................................................................................................................................................................................

Na doktorandské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení magisterského štúdia v odboroch:

Biofyzika
Fyzika
Biológia
Chémia
Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-informatika
Fyzika-matematika

Študijný program doktorandského štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie minimálne 40 kreditov za študijnú časť študijného programu, publikovanie dvoch vedeckých prác v uznávanom zahraničnom vedeckom časopise, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Za všetky tieto aktivity musí študent získať minimálne 240 kreditov.

........................................................................................................................................................................................................

Termín odovzdania prihlášok: 30. máj 2019