ŠKOLA BIOFOTONIKY 2016

Termín: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

ORGANIZÁCIA

doktorandská škola Katedry biofyziky (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko)
Medzinárodné laserové centrum

MIESTO KONANIA

Katedra Biofyziky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovensko

MOTIVÁCIA A CIELE

Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Kurz ponúka študentom získať poznatky o moderných metódach v biofotonickom výskume, ktoré v prvom rade umožňujú bezkontaktné, vysokorýchlostné, multi-dimenzionálne merania na živých bunkách za fyziologických podmienok.

SPONZORI

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko
Projekt 7.RP EÚ CELIM 316310
SPIE Student Chapter grant

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský

PREDNÁŠAJÚCI/UČITELIA:

G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
M. V. Cañamares (CSIC, Madrid, Spain)
A. Marček Chorvátová (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Fabriciová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Naďová (UPJŠ, Košice, Slovakia)

STUPEŇ ŠTÚDIA

tretí – doktorandské

Počet kreditov: 8

Akceptovaní účastníci

Erika Demkovičová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochémia

Téma dizertačnej práce: Biosenzorické molekuly na báze G-kvadruplexov

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Zuzana Dičáková, PF UPJS, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Evolučná dynamika v priestorovo-časových premenlivých prostrediach: pohľad na základe konceptuálneho rámca a simulačných modelov.

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Eva Dušeková, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: biofyzika

Téma dizertačnej práce: Vplyv Hofmeisterových solí na vlastnosti hydrolytických enzýmov

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Andrea Halaganová, Univerzita Jozefa Pavla Šafárika, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochémia

Téma dizertačnej práce: G-kvadruplexový štruktúrny motív: potencionálne využitie jeho vlastností v biomedicínskom výskume

Učasť: 03. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Stanislav Hrivňak, Katedra biofyziky, UPJS Kosice, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biophysics

Téma dizertačnej práce: Determination of mesoscopic structures using scattering experiments with limited photon budget

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Annamária Jutková, PF UPJS, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Komplexy DARPin - endogénne lipoproteíny ako inovatívne prostriedky pre cielený transport liečiv

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Lenka Koptašiková, Katedra biofyziky UPJŠ, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Fluorescenčne značené proteín-proteínové interakcie v in vitro bunkových kultúrach

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Lenka Lenkavská, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Korelácia medzi morfológiou a funkcionalitou mitochondrií po oxidačnom strese indukovanom fotoaktívnymi molekulami.

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Veronika Lysáková, Katedra biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: biochémia

Téma dizertačnej práce: Úloha mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov v oxidatívnom strese

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Katarína Macková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Molekulárna podstata vápnikovej signalizácie v svalových bunkách

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Martin Majerník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra bunkovej biológie, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Molekulárna cytológia

Téma dizertačnej práce: Mechanizmy účinku sekundárnych metabolitov Hypericum spp. a PDT na angiogénny proces v kontexte klinicky relevantných nádorových modelov

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Michal Nemergut, PF UPJŠ v KE, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Štúdium vlastností vyselektovaných DARPinov voči špecifickým ligandom

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Patrik Nunhart, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochémia

Téma dizertačnej práce: Štúdium interakcií vybraných takrínových derivátov s biopolymérmi

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Martina Petrenčáková, UPJŠ, Department of Biophysics, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biophysics

Téma dizertačnej práce: Isolation and study of the properties of LOV domain protein

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Ondrej Petruš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Fyzikálna Chémia

Téma dizertačnej práce: Funkčné nanokavitové filmy pre detekciu molekúl

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Marianna Sohová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v BA, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biofyzika

Téma dizertačnej práce: Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Tibor Teplický, MLC BA/UCM v trnave, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Aplikovana analytycká a bioanalytycká chémia

Téma dizertačnej práce: Výskum komplexných polymérnych štruktúr a materiálov pre senzorické aplikácie.

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016

Eva Žilecká, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Slovakia

Odbor doktorandského štúdia: Biochémia

Téma dizertačnej práce: Štúdium nových DNA topoizomerázových inhibítorov ako protinádorových liečiv

Učasť: 02. 05. 2016 - 11. 05. 2016