Škola biofotoniky 2019

Termín: 27. 05. 2019 - 03. 06. 2019

PROGRAM

http://www.biofyzika.sk/sk/event/33/skola-biofotoniky-2019

Termíny:

27. máj – 3. jún 2019

MOTIVÁCIA A CIELE

Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Kurz ponúka študentom získať poznatky o moderných metódach v biofotonickom výskume, ktoré v prvom rade umožňujú bezkontaktné, vysokorýchlostné, multi-dimenzionálne merania na živých bunkách za fyziologických podmienok.

Praktický tréning umožní tiež študentom z iných pracovísk oboznámiť sa s originálnymi metodikami na KBF a CIB, ktoré môžu v budúcnosti pri svojej vedeckej práci využívať, v rámci pravidiel prístupu k daným metodikám platných na UPJŠ.

STUPEŇ ŠTÚDIA

tretí – doktorandské

Počet kreditov: 8

Kontakt: veronika.talafova@student.upjs.sk; zuzana.jurasekova@upjs.sk

PREDNÁŠAJÚCI/UČITELIA:

H. van den Bergh (EPFL, Lausanne, Switzerland)
G. Wagnieres (EPFL, Lausanne, Switzerland)
S. Sánchez Cortés (CSIC, Madrid, Spain)
P. Rich (University College London, Great Britain)
A. Marček Chorvátová (ILC, Bratislava, Slovakia)
P. Miškovský (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Bánó (UPJŠ, Košice, Slovakia)
G. Fabriciová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
V. Huntošová (UPJŠ, Košice, Slovakia)
Z. Jurašeková (UPJŠ, Košice, Slovakia)

SUPERVISOR

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Miesto konania:

Katedra Biofyziky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jesenná 5
040 01 Košice
Slovensko

Prednášky

Prednáškové miestnosti v suteréne budovy Jesenná 5: SJSP17 (Pondelok – Štvrtok); SJSP16 (Piatok)
Seminárna miestnosť Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied

Cvičenia a projekty

Laboratória Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied:

Lab 3 – Laboratórium laserovej spektroskopie
Lab 4 – Laboratórium biotermodynamiky a optickej spektroskopie
Lab 5 – Laboratórium molekulovej biológie
Lab 6 – Laboratórium bunkových kultúr
Lab 8 – Laboratórium chémie
Lab 9 – Laboratórium konfokálnej mikroskopie
Lab 10 – Laboratórium prietokovej cytometrie
Lab 11 – Laboratórium časovo-rozlíšenej mikroskopie
Lab 13 – Laboratórium Ramanovej spektroskopie

Počet akceptovaných účastníkov:

15

BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU (Cestovné, ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.)

Ubytovanie v Košiciach:

Študentský domov TU, Němcovej 1, Košice

www.booking.com

Akceptovaní účastníci:


======================================================================================================================================================================================

Ondrej Bernát
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Reconstruction of 3D information of microscopic biological object from limited number of X-Ray diffractions using synchrotron radiation source

Martin Berta
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Štúdium stability a rozpustnosti vybraných G-proteín spojených receptorov

Radka Gorejová
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Fyzikálna chémia
Téma dizertačnej práce: Vplyv modifikácie Fe-Zn biomateriálov na ich vlastnosti a degradáciu

Andrej Hovan
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Interakcia singletového kyslíka s bio-molekulami

Monika Hudáčová
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Biochémia
Téma dizertačnej práce: Štúdium interakcie nových kumarínových derivátov s biopolymérmi

Veronika Kažiková
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice – ÚEF SAV Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Automatizácia biofyzikálnych experimentov

Barbora Kundeková
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: ÚBGŽ, Centrum biovied, SAV Bratislava / Fyziológia živočíchov
Téma dizertačnej práce: Fotodynamicky aktívne látky v diagnostike a terapii rôznych typov ochorení na modeli vtáčej chorioalantoickej membrány

Jaroslava Szűcsová
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Fyzika kondenzovaných látok
Téma dizertačnej práce: Multifunkčné kompozitné nanočastice pre biomedicínske aplikácie

Veronika Talafová
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Štúdium biofyzikálnych vlastností rekombinovaného pavučieho proteínu eADF4(C16)

Vladimír Vaník
Inštitúcia / Odbor doktorandského štúdia: PF UPJŠ Košice – ÚEF SAV Košice / Biofyzika
Téma dizertačnej práce: Vplyv vlastností solventov na konformačné prechody proteínov – faktory indikujúce agregačné dráhy

Akceptovaní účastníci