Zamestnanci

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Head of Department

Gregor Bánó received an M.S. degree in 1997 at Charles Univ. in Prague, Czech Rep. (physical electronics and plasma physics) and a PhD in 2003 at Univ. of Szeged, Hungary (optics and opto-electronics). He held research position at the Research Institute for Solid State Physics and Optics in Budapest (Hungary) from 2001–2006, and joined the Department of Biophysics at P.J.Šafárik Univ. in Košice in 2007. His present research interest is focused on the experimental investigation of drug transport phenomena by means of different laser spectroscopic techniques.

RNDr. Branislav Brutovský, PhD

Branislav Brutovský received PhD degree in Condensed Matter Physics in 1998 at Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science in Kosice. Presently, his research focuses on the applications of evolutionary optimization, simulation and prediction techniques to solve broad range of problems at the interface of physics, biology and medicine.

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Odborná asistentka na Katedre biofyziky. Špecialistka v oblasti Ramanovej spektroskopie. Ukončený druhý stupeň vysokolškého vzdelania (Mgr.) v odbor Biofyzika a chemická fyzika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1994). Ph.D. titul v odbore Biofyzika získaný na Univerzite Komenskeho v Bratislave (1998). Postdoktorandské štúdium na IEM CSIC v Madride (Španielsko).

Mgr. Andrej Hovan, PhD.

PhD. titul (2021) v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Interakcia singletového kyslíka s bio-molekulami

Mgr. titul (2017) v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Zobrazovanie modelových organizmov s vysokým rozlíšením

Doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Associate professor at Department of Biophysics, Faculty of Natural Sciences, Safarik University in Kosice (UPJS), PhD. degree in Biophysics (1999), Comenius University in Bratislava (Slovakia), associate professor in Biophysics at UPJS from 2009. Specialist in molecular biophysics and molecular bioenergetics, recent research interests: structure and stability of biomacromolecules and their complexes with low molecular ligands, construction and characterization of lipoprotein based drug delivery systems, catalytical mechanism of cytochrome c oxidase.

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Samostatný vedecký pracovník na KBF PF UPJŠ v Košiciach
Výskumné zameranie: Aplikácia metód Ramanovej a SERS spektroskopie na charakterizáciu materiálov, analýzu objektov kultúrneho dedičstva, detekciu znečisťovateľov životného prostredia, štúdium interakcie potenciálnych liečív s (biomakro)molekulami, analýzu fosilizovaných tkanív, Ramanove zobrazovanie

Prof., RNDr. Pavol Miškovský, PhD., DrSc.

Guarantee of undergraduate and doctoral study in Biophysics

Specialist in biophotonics. PhD degree in Biophysics (1986), Charles University, Prague, D.Sc. degree in Biophysics (2000), Comenius University Bratislava, full professor in Physics (2000). Director of Master and Doctoral study in Biophysics, UPJS, Kosice, Slovakia. President of the committee for D.Sc. in Biophysics in Slovak Republic.

RNDr. Zuzana Naďová, PhD.

Specialist in molecular biology, protein chemistry and metabolic pathways, senior researcher at the Dpt. of Biophysics, UPJS. PhD degree in general biology/microbiology (2001) UPJS, Slovakia. Research training: Inst. of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (3 years – postdoctoral stay), several short term fellowships at ANBioPhy, Univ. Paris VI, France. Research expertise: mol. biology, cell metabolic pathways, cell biophysics, fluorescent imaging

Doc. RNDr. Katarína Stroffekova, CSc.

Docent a samostatný vedecký pracovník na katedre Biofyziky, Ústav biofyziky, UPJŠ PF.
Titul RNDr. v odbore Biofyzika získaný (1986, Magna cum laude) Univerzita Komenského, Bratislava;
Titul Csc. v odbore Biofyzika získaný (1997) UMFG SAV Bratislava
Vedecká príprava: Postdoct. Assistant, Dept Mol & Cell Physiol, College of Medicine, Univ of Cincinnati, OH (USA) (3 r.); Postdoct.Assistant, Dept Biomed Sciences, College of Vet. Medicine and Biomed. Sciences, Colorado State University, CO (USA) (5 r.).
Výskumná expertíza: Bunková biofyzika, Ca2+ homeostáza v bunkovej fyziológii, metabolismus buniek, signálne dráhy pri apoptóze a proliferácii, úloha iónových kanálov v bunkovej fyziológii, elektrofyziológia iónových kanálov, konfokálna fluorescenčná mikroskopia, meranie metabolických tokov, molekulárna biológia.

Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Používa počítače na riešenie biomedicínskej problematiky.
DP: Lorentz-Mieov rozptyl svetla v bunkovej biológii v odbore Biofyzika a chemická fyzika, UPJŠ Košice (1985).
PhD. Vibrational analysis of nucleic acid fragments containing hypoxanthine
v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika (1996).
Habilitácia 2003 (Docent). Tézy: Niektoré aspekty výpočtov systémov s vodíkovými väzbami.
Vedecké zameranie:

  • multiškálové modelovanie štrukturálnej dynamiky biologických objektov na molekulovej až mezoskopickej úrovni
  • modelovanie molekulárnych interakčných sietí v systémovej biológii
  • vývoj algoritmov a experimentálnych postupov na X-ray zobrazovanie biologických a biomedicínskych objektov

Doktorandi

Mgr. Kristína Felčíková

Od roku 2021 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov
Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2021) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Využitie absorpčnej spektrofotometrie pri monitorovaní štiepenia cytochrómu c trypsínom

Mgr. Bianka Gizela Varchol

Od roku 2023 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Téma dizertačnej práce: Ramanova a SERS spektroskopia a zobrazovanie (živých) buniek: rutinné použitie Ramanovej mikroskopie na charakterizáciu štrukturálnych a morfologických zmien
Školiteľ: RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD. (UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2023) v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Téma diplomovej práce: Použitie Ramanovej a povrchovo-zosilnenej Ramanovej spektroskopie na štúdium interakcie biomakromolekúl a vybraných molekúl významných z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia

Mgr. Soňa Olejárová

Od roku 2022 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Sledovanie signálnych dráh v procese fotobiomodulácie a fotodynamickej terapie
Školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2021) v odbore Živočíšna fyziológia a etológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Téma diplomovej práce: Vplyv vybraných miRNA a 17β-estradiolu na reguláciu migrácie, metabolizmu a expresie hodinového génu clock v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1

Mgr. Viktória Pevná

Od roku 2020 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Mechanizmus fotodynamickej terapie 3D sféroidov
Školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2020) v odbore Genetika a molekulárna cytológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Experimentálna terapia traumou poškodenej miechy laboratórneho potkana – elektrofyziologický prístup

Mgr. Cyril Slabý

Od roku 2020 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Mikroštruktúry pre biomedicínske „lab-on-chip“ aplikácie
Školiteľ: doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Mgr. titul (2020) v odbore Biomedicínska fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Téma diplomovej práce: Vývoj novej diagnostickej metódy na detekciu onkologických ochorení pomocou elektrochemických biosenzorov

Mgr. Monika Štulajterová

Od roku 2022 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Purifikácia a charakterizácia vybraných mutantov stafylokinázy
Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2021) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Stereoselektívna syntéza nových analógov prírodných broussonetínov

Mgr. Tereza Sztachová

Od roku 2020 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Termodynamická charakteristika katalytických centier a intermediátov respiračných cytochróm c oxidáz
Školiteľ: RNDr. Marián Fabián, CSc. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2020) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Účasť protónov v redox reakciách cytochróm c oxidáz

Mgr. Ľudmila Timuľáková

Od roku 2023 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Vývoj nanočasticového transportného systému pre doručenie liečiv a biozobrazovanie
Školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2023) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Interakcie biomolekúl s novo-syntetizovanými komplexnými zlúčeninami gália

Mgr. Adriána Tomková

Od roku 2021 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Mechanizmus spriahnutia elektrónového a protónového transportu v cytochróm c oxidáze
Školiteľ: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Mgr. titul (2021) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Vývoj a charakterizácia polyoxazolínových polymérnych micel pre transport hydrofóbnych liečiv