Zamestnanci

Prof., RNDr. Pavol Miškovský, PhD., DrSc.

Head of the Center of Interdisciplinary Biosciences, P.J. Safarik University, Kosice
CEO SAFTRA Photonics LtD
Specialist in biophotonics. PhD degree in Biophysics (1986), Charles University, Prague, D.Sc. degree in Biophysics (2000), Comenius University Bratislava, full professor in Physics (2000). Director of Master and Doctoral study in Biophysics, UPJS, Kosice, Slovakia. President of the committee for D.Sc. in Biophysics in Slovak Republic.

Doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Associate professor at Department of Biophysics, Faculty of Natural Sciences, Safarik University in Kosice (UPJS), PhD. degree in Biophysics (1999), Comenius University in Bratislava (Slovakia), associate professor in Biophysics at UPJS from 2009. Specialist in molecular biophysics and molecular bioenergetics, recent research interests: structure and stability of biomacromolecules and their complexes with low molecular ligands, construction and characterization of lipoprotein based drug delivery systems, catalytical mechanism of cytochrome c oxidase.

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Gregor Bánó received an M.S. degree in 1997 at Charles Univ. in Prague, Czech Rep. (physical electronics and plasma physics) and a PhD in 2003 at Univ. of Szeged, Hungary (optics and opto-electronics). He held research position at the Research Institute for Solid State Physics and Optics in Budapest (Hungary) from 2001–2006, and joined the Department of Biophysics at P.J.Šafárik Univ. in Košice in 2007. His present research interest is focused on the experimental investigation of drug transport phenomena by means of different laser spectroscopic techniques.

RNDr. Branislav Brutovský, CSc.

Branislav Brutovský received PhD degree in Condensed Matter Physics in 1998 at Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science in Kosice. Presently, his research focuses on the applications of evolutionary optimization, simulation and prediction techniques to solve broad range of problems at the interface of physics, biology and medicine.

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Odborná asistentka na Katedre biofyziky. Špecialistka v oblasti Ramanovej spektroskopie. Ukončený druhý stupeň vysokolškého vzdelania (Mgr.) v odbor Biofyzika a chemická fyzika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1994). Ph.D. titul v odbore Biofyzika získaný na Univerzite Komenskeho v Bratislave (1998). Postdoktorandské štúdium na IEM CSIC v Madride (Španielsko).

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Vedecký pracovník na KBF PF UPJŠ v Košiciach; výskumné zameranie – aplikácia metód Ramanovho rozptylu v kultúrnom dedičstve; Ramanove zobrazovanie
Mgr. titul v odbore Biofyzika a chemická fyzika získaný v r. 2002 na UPJŠ v Košiciach, SR.
PhD. titul v odbore Fyzikálna chémia získaný v r. 2009 na UNED v Madride, Španielsko.

RNDr. Zuzana Naďová, PhD.

Specialist in molecular biology, protein chemistry and metabolic pathways, senior researcher at the Dpt. of Biophysics, UPJS. PhD degree in general biology/microbiology (2001) UPJS, Slovakia. Research training: Inst. of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (3 years – postdoctoral stay), several short term fellowships at ANBioPhy, Univ. Paris VI, France. Research expertise: mol. biology, cell metabolic pathways, cell biophysics, fluorescent imaging

Doc. RNDr. Katarína Stroffekova, CSc.

Docent a samostatný vedecký pracovník na katedre Biofyziky, Ústav biofyziky, UPJŠ PF.
Titul RNDr. v odbore Biofyzika získaný (1986, Magna cum laude) Univerzita Komenského, Bratislava;
Titul Csc. v odbore Biofyzika získaný (1997) UMFG SAV Bratislava
Vedecká príprava: Postdoct. Assistant, Dept Mol & Cell Physiol, College of Medicine, Univ of Cincinnati, OH (USA) (3 r.); Postdoct.Assistant, Dept Biomed Sciences, College of Vet. Medicine and Biomed. Sciences, Colorado State University, CO (USA) (5 r.).
Výskumná expertíza: Bunková biofyzika, Ca2+ homeostáza v bunkovej fyziológii, metabolismus buniek, signálne dráhy pri apoptóze a proliferácii, úloha iónových kanálov v bunkovej fyziológii, elektrofyziológia iónových kanálov, konfokálna fluorescenčná mikroskopia, meranie metabolických tokov, molekulárna biológia.

Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Používa počítače na riešenie biomedicínskej problematiky.
DP: Lorentz-Mieov rozptyl svetla v bunkovej biológii v odbore Biofyzika a chemická fyzika, UPJŠ Košice (1985).
PhD. Vibrational analysis of nucleic acid fragments containing hypoxanthine
v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika (1996).
Habilitácia 2003 (Docent). Tézy: Niektoré aspekty výpočtov systémov s vodíkovými väzbami.
Vedecké zameranie:

  • multiškálové modelovanie štrukturálnej dynamiky biologických objektov na molekulovej až mezoskopickej úrovni
  • modelovanie molekulárnych interakčných sietí v systémovej biológii
  • vývoj algoritmov a experimentálnych postupov na X-ray zobrazovanie biologických a biomedicínskych objektov

Doktorandi