Zamestnanci

Doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Associate professor at Department of Biophysics, Faculty of Natural Sciences, Safarik University in Kosice (UPJS), PhD. degree in Biophysics (1999), Comenius University in Bratislava (Slovakia), associate professor in Biophysics at UPJS from 2009. Specialist in molecular biophysics and molecular bioenergetics, recent research interests: structure and stability of biomacromolecules and their complexes with low molecular ligands, construction and characterization of lipoprotein based drug delivery systems, catalytical mechanism of cytochrome c oxidase.

doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Gregor Bánó received an M.S. degree in 1997 at Charles Univ. in Prague, Czech Rep. (physical electronics and plasma physics) and a PhD in 2003 at Univ. of Szeged, Hungary (optics and opto-electronics). He held research position at the Research Institute for Solid State Physics and Optics in Budapest (Hungary) from 2001–2006, and joined the Department of Biophysics at P.J.Šafárik Univ. in Košice in 2007. His present research interest is focused on the experimental investigation of drug transport phenomena by means of different laser spectroscopic techniques.

RNDr. Branislav Brutovský, CSc.

Branislav Brutovský received PhD degree in Condensed Matter Physics in 1998 at Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science in Kosice. Presently, his research focuses on the applications of evolutionary optimization, simulation and prediction techniques to solve broad range of problems at the interface of physics, biology and medicine.

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Odborná asistentka na Katedre biofyziky. Špecialistka v oblasti Ramanovej spektroskopie. Ukončený druhý stupeň vysokolškého vzdelania (Mgr.) v odbor Biofyzika a chemická fyzika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1994). Ph.D. titul v odbore Biofyzika získaný na Univerzite Komenskeho v Bratislave (1998). Postdoktorandské štúdium na IEM CSIC v Madride (Španielsko).

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Samostatný vedecký pracovník na KBF PF UPJŠ v Košiciach

Výskumné zameranie: Aplikácia metód Ramanovej a SERS spektroskopie na charakterizáciu materiálov, analýzu objektov kultúrneho dedičstva, detekciu znečisťovateľov životného prostredia, štúdium interakcie potenciálnych liečív s (biomakro)molekulami, analýzu fosilizovaných tkanív, Ramanove zobrazovanie

RNDr. Zuzana Naďová, PhD.

Specialist in molecular biology, protein chemistry and metabolic pathways, senior researcher at the Dpt. of Biophysics, UPJS. PhD degree in general biology/microbiology (2001) UPJS, Slovakia. Research training: Inst. of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (3 years – postdoctoral stay), several short term fellowships at ANBioPhy, Univ. Paris VI, France. Research expertise: mol. biology, cell metabolic pathways, cell biophysics, fluorescent imaging

Doc. RNDr. Katarína Stroffekova, CSc.

Docent a samostatný vedecký pracovník na katedre Biofyziky, Ústav biofyziky, UPJŠ PF.
Titul RNDr. v odbore Biofyzika získaný (1986, Magna cum laude) Univerzita Komenského, Bratislava;
Titul Csc. v odbore Biofyzika získaný (1997) UMFG SAV Bratislava
Vedecká príprava: Postdoct. Assistant, Dept Mol & Cell Physiol, College of Medicine, Univ of Cincinnati, OH (USA) (3 r.); Postdoct.Assistant, Dept Biomed Sciences, College of Vet. Medicine and Biomed. Sciences, Colorado State University, CO (USA) (5 r.).
Výskumná expertíza: Bunková biofyzika, Ca2+ homeostáza v bunkovej fyziológii, metabolismus buniek, signálne dráhy pri apoptóze a proliferácii, úloha iónových kanálov v bunkovej fyziológii, elektrofyziológia iónových kanálov, konfokálna fluorescenčná mikroskopia, meranie metabolických tokov, molekulárna biológia.

Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Používa počítače na riešenie biomedicínskej problematiky.
DP: Lorentz-Mieov rozptyl svetla v bunkovej biológii v odbore Biofyzika a chemická fyzika, UPJŠ Košice (1985).
PhD. Vibrational analysis of nucleic acid fragments containing hypoxanthine
v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika (1996).
Habilitácia 2003 (Docent). Tézy: Niektoré aspekty výpočtov systémov s vodíkovými väzbami.
Vedecké zameranie:

  • multiškálové modelovanie štrukturálnej dynamiky biologických objektov na molekulovej až mezoskopickej úrovni
  • modelovanie molekulárnych interakčných sietí v systémovej biológii
  • vývoj algoritmov a experimentálnych postupov na X-ray zobrazovanie biologických a biomedicínskych objektov

Doktorandi

MSc. Francisca Belén Fuenzalida Sandoval

Od roku 2019 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Téma dizertačnej práce: Development of nanosensors based on plasmonic-enhanced optical spectroscopy for molecular sensitive and selective detection
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (TIP, UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2019) v odbore Chemické vedy na Universidad de Chile v Čile
Téma diplomovej práce: Nanopartículas bio-recubiertas para la identificación de colorantes aniónicos sulfonados

Ing. Ondrej Bernát

Od roku 2018 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Rekonštrukcia 3D informácie biologických objektov v tvrdej RTG oblasti z limitovaného počtu projekcií
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Ing. titul (201×) v odbore * * na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce:

Mgr. Martin Berta

Od roku 2017 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Štúdium stability a rozpustnosti vybraných G-proteín spojených receptorov
Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2017) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Vplyv modulácie hemovej skupiny na peroxidázovú aktivitu cytochrómu c

Veronika Džupponová

Od roku 2019 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Molekulový mechanizmus koloidálnej stability imunoglobulínov
Školiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2019) v odbore Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Enzýmová aktivita alkohol dehydrogenázy v prítomnosti aniónov Hofmeisterovej série

Mgr. Veronika Dzurillová

Od roku 2019 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Využitie ribozómového displeja pri vývoji enzýmov
Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2019) v odbore Genetika a molekulárna cytológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Optimalizácia ribozómového displeja pre modifikáciu vlastností integrálneho membránového proteínu

MSc. Alba Espina García

Od roku 2017 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; od roku 2018 doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná chémia na Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko (program dvojitých diplomov)

Téma dizertačnej práce: Spektroskopická charakterizácia železogalových atramentov a im podobných farbív a pigmentov používaných v artefaktoch kultúrneho dedičstva
Školiteľ: RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD. (UPJŠ v Košiciach); dr. Santiago Sánchez-Cortés (IEM CSIC Madrid, Španielsko)

Mgr. titul (2017) v odbore Science and Technology of Materials na University of Oviedo v Španielsku
Téma diplomovej práce: Vibrational characterization of synthetic pigments of historical interest to the cultural heritage by spectroscopic techniques based on non-destructive optical plasmonic effects

Samuel Havadej

Od roku 2016 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Fyzika formovania obrazu biomedicínskych zobrazovacích systémov založených na radiačnom transfere X-ray/gama žiarenia a jej modelovanie za použitia vysokovýkonných výpočtových technológií
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Mgr. titul (2016) v odbore Teoretická Fyzika a Astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Rigorózne štúdium Ising-Heisenbergovej ortogonálnej dimérovej retiazky v externom magnetickom poli

Mgr. Andrej Hovan

Od roku 2017 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Interakcia singletového kyslíka s bio-molekulami
Školiteľ: doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Mgr. titul (2017) v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Zobrazovanie modelových organizmov s vysokým rozlíšením

Mgr. Ivana Pechová

Od roku 2019 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Chemická štruktúra ferylových intermediátov v respiračných oxidázach
Školiteľ: RNDr. Marián Fabián, CSc. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach)

Mgr. titul (2019) v odbore Genetika a molekulárna cytológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Uvoľnenie respiračných inhibítorov z cytochróm c oxidázy

Mgr. Veronika Talafová

Od roku 2018 doktorandské štúdium v odbore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma dizertačnej práce: Štúdium biofyzikálnych vlastností rekombinovaného pavučieho proteínu eADF4(C16)
Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB, TIP-UPJŠ v Košiciach); dr. Martin Humenik (University of Bayreuth, Nemecko)

Mgr. titul (2018) v odbore Organická chémia a Biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Téma diplomovej práce: Využitie [3,3]-sigmatropných prešmykov alyltiokyanátov odvodených od D-xylózy pre syntézu oxazolomycínových antibiotík