Magisterské štúdium

ŠTUDIJNÝ PLÁN

Témy magisterských prác (2022/2023)

.......................................................................................................................................................................................................................................

Na magisterské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení bakalárskeho štúdia v odboroch:

Biofyzika
Fyzika

Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-matematika
Fyzika-informatika

Študijný program magisterského štúdia

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor. Z tohto dôvodu program magisterského štúdia v sebe zahŕňa široký okruh špecifických disciplín z fyziky, chémie, biológie, a informatiky. Študijný program tvoria povinné (štátnicové), povinne voliteľné a výberové predmety. Absolvovanie povinných predmetov je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinne voliteľné predmety dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym potrebám. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie určeného počtu kreditov za tieto predmety podľa výberu študenta a v štruktúre určenej študijným programom. Študent si má možnosť zapísať aj výberové predmety na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Štátna skúška

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej:

z obhajoby záverečnej práce
a
zo skúšky zo štátnicových predmetov

Zoznam štátnicových predmetov

Experimentálna biofyzika
Všeobecná biofyzika

Štátnu skúšku môže študent vykonať len po splnení povinností stanovených študijným poriadkom (Študijný poriadok PF UPJŠ).