Projekty

Zahraničné projekty:

A) Projekty 7. rámcového programu Európskej únie:

1. EU FP7: Fostering Excellence in Cell Imaging (CELIM) No. 310316, REGPOT – 2012–2013
(Katedra biofyziky – koordinačné pracovisko, Partneri: European
XFEL GmbH , Nemecko, Stockholm University, Švédsko, University of
Hildesheim, Nemecko, University of Pierre et Marie Curie, Francúzsko, Swiss
Federal Institute of Technology, Švajčiarsko, Institute of the Structure of Matter, CSIC, Španielsko): http://celim.science.upjs.sk/web/

2. Reintegračný grant: Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Call:
FP7-PEOPLE-RG-2009 „MonInterFluoProt“ No. PIRG06-GA-2009–256580
2011–2013

B) Ostatné zahraničné projekty:

1. Sciex-NMSch Švajčiarsko-Slovenský postdoktorandský project No 10.142 2011-
2013

C) Štrukrurálne projekty Európskej únie:

1. Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových
množstiev polutantov životného prostredia a liečiv, NanoBioSens, Kód ITMS
projektu: 26220220107, 2011 – 2013

2. Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných
vedách na UPJŠ (DOKTORAND), Kód ITMS projektu: 26110230013, 2010 -
2013

Slovensko:

A) Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja:

Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s
cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov (NanoTechPDT),
APVV-242–11, 2012 – 2015

B) Projekty Vedeckej agentúry Ministerstva školstva SR:

1. Štúdium interkcie liečiv s bunkami: aplikácia metód mikro-Ramanovej
spektroskopie v kombinácii s optickou pinzetou a optickými nanosenzormi,
VEGA 1/1154/11, 2011 – 2013

2. Fotodynamická terapia rakoviny: Detekcia tvorby singletového kyslíka z
tripletového stavu fotoaktívneho liečivaVEGA 1/1246/12, 2012 – 2014