Škola biofotoniky

Škola biofotoniky je každoročne na konci mája organizovaná škola pre študentov doktorandského štúdia rôzneho zamerania (biofyzika, biochémia, biológia) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na jej príprave a realizácii sa podieľa Katedra biofyziky (http://www.biophysics.sk) a Centrum Interdisciplinárnych Biovied (http://www.cib-center.org/en/home), PF UPJŠ v Košiciach.

Hlavným cieľom školy je zlepšiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Pozostáva zo série prednášok zameraných na aktuálne témy a pokroky v biofotonickom výskume, ktoré sprostredkúvajú domáci, ale aj zahraniční, medzinárodne uznávaní, experti. Prednášky sú následne doplnené o praktické tréningy príslušných experimentálnych techník. Okrem toho, interdisciplinárne tímy pozostávajúce z 3–4 študentov pracujú na individuálnych výskumných projektoch súvisiacich s problematikou školy. Škola sa končí verejnými obhajobami študentských projektov, pričom počas uzatváracieho ceremoniálu je vyhlásený najlepší projekt. Každému zo študentov je tiež slávnostne udelený Certifikát o absolvovaní školy (8 ECTS kreditov).

Škola biofotoniky je pre študentov doktorandského štúdia vhodnou príležitosťou oboznámenia sa s aktuálnymi témami v oblasti biofotoniky, kde môžu získať nové, resp. prehĺbiť si už nadobudnuté vedomosti a zručnosti v konkrétnych biofotonických metódach. Rovnako dáva študentom priestor vytvárať nové profesionálne a personálne kontakty s potenciálom formovania a rozvíjania budúcich spoluprác a výskumných projektov.