Študijné programy

Bakalárske štúdium

Na bakalárske štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po úspešnom absolvovaní strednej školy s maturitou s nadpriemernými výsledkami v prírodovedných disciplínach (fyzika, biológia, chémia).

Študijný program bakalárskeho štúdia

Štúdium v študijnom programe Biofyzika je na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach postavené ako interdisciplinárny program založený na fyzike so zastúpením chémie, biochémie, biológie a informatiky. Z tohto dôvodu program bakalárskeho štúdia v sebe zahŕňa široký okruh špecifických predmetov z týchto vedných odborov.

Študijný program tvoria povinné (štátnicové), povinne voliteľné a výberové predmety.
Absolvovanie povinných predmetov je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinne voliteľné predmety dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym potrebám. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie určeného počtu kreditov za tieto predmety podľa výberu študenta a v štruktúre určenej študijným programom. Študent si má možnosť zapísať aj výberové predmety na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Štátna skúška

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej:

z obhajoby záverečnej práce
a
zo skúšky zo štátnicových predmetov

Zoznam štátnicových predmetov

Experimentálna biofyzika
Všeobecná biofyzika

Štátnu skúšku môže študent vykonať len po splnení povinností stanovených študijným poriadkom (Študijný poriadok PF UPJŠ)

......................................................................................................................................................................................................

Magisterské štúdium

Na magisterské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení bakalárskeho štúdia v odboroch:

Biofyzika
Fyzika

Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-matematika
Fyzika-informatika

Študijný program magisterského štúdia

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor. Z tohto dôvodu program magisterského štúdia v sebe zahŕňa široký okruh špecifických disciplín z fyziky, chémie, biológie, a informatiky. Študijný program tvoria povinné (štátnicové), povinne voliteľné a výberové predmety. Absolvovanie povinných predmetov je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinne voliteľné predmety dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym potrebám. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie určeného počtu kreditov za tieto predmety podľa výberu študenta a v štruktúre určenej študijným programom. Študent si má možnosť zapísať aj výberové predmety na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Štátna skúška

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej:

z obhajoby záverečnej práce
a
zo skúšky zo štátnicových predmetov

Zoznam štátnicových predmetov

Experimentálna biofyzika
Všeobecná biofyzika

Štátnu skúšku môže študent vykonať len po splnení povinností stanovených študijným poriadkom (Študijný poriadok PF UPJŠ).

......................................................................................................................................................................................................

Doktorandské štúdium

Na doktorandské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení magisterského štúdia v odboroch:

Biofyzika
Fyzika
Biológia
Chémia

Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-informatika
Fyzika-matematika

Študijný program doktorandského štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie minimálne 40 kreditov za študijnú časť študijného programu, publikovanie dvoch vedeckých prác v uznávanom zahraničnom vedeckom časopise, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Za všetky tieto aktivity musí študent získať minimálne 240 kreditov.