Študijné programy

Magisterské štúdium

Na magisterské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení bakalárskeho štúdia v odboroch:

Fyzika
Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-matematika
Fyzika-informatika

Študijný program magisterského štúdia

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor. Z tohto dôvodu program magisterského štúdia v sebe zahŕňa široký okruh špecifických disciplín z fyziky, chémie, biológie, a informatiky. Študijný program tvoria povinné (štátnicové), povinne voliteľné a výberové predmety. Absolvovanie povinných predmetov je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinne voliteľné predmety dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym potrebám. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie určeného počtu kreditov za tieto predmety podľa výberu študenta a v štruktúre určenej študijným programom. Študent si má možnosť zapísať aj výberové predmety na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Štátna skúška

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej:

z obhajoby záverečnej práce a
zo skúšky zo štátnicových predmetov

Zoznam štátnicových predmetov

Experimentálna biofyzika
Všeobecná biofyzika

Štátnu skúšku môže študent vykonať len po splnení povinností stanovených študijným poriadkom (Študijný poriadok PF UPJŠ)

Doktorandské štúdium

Na doktorandské štúdium odboru Biofyzika môžu byť prijatí študenti po ukončení magisterského štúdia v odboroch:

Biofyzika
Fyzika
Biológia
Chémia
Fyzika-biológia
Fyzika-chémia
Fyzika-informatika
Fyzika-matematika

Študijný program doktorandského štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je získanie minimálne 40 kreditov za študijnú časť študijného programu, publikovanie dvoch vedeckých prác v uznávanom zahraničnom vedeckom časopise, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Za všetky tieto aktivity musí študent získať minimálne 240 kreditov.