Témy diplomových prác

Témy magisterských prác vypísaných na Katedre biofyziky a v Centre interdisciplinárnych biovied na akademický rok 2018/2019:

1. Mikro-kapilárna elektroforéza – nový spôsob sledovania molekúl v roztokoch

Školiteľ: doc. Mgr. G. Bánó, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

2. Termodynamické vlastnosti ferylového stavu myoglobínu

Školiteľ: RNDr. M. Fabián, CSc. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

3. Štúdium interakcie pesticídov s biomakromolekulami prostredníctvom metód optickej spektroskopie

Školiteľ: RNDr. G. Fabriciová, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

4. Matematické modelovanie a počítačová simulácia nádorových procesov: kvantifikácia a skúmanie intratumorálnej heterogenity

Školiteľ: doc. RNDr. D. Horváth, CSc. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

5. Štúdium biodistribúcie DARPIN-ov a ich vplyv na prežívanie nádorových buniek in vitro a ex ovo: model prepeličej chorioallantoickej membrány

Školiteľ: RNDr. V. Huntošová, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

6. Disociácia kyanidu z komplexu s cytochróm c oxidázou

Školiteľ: doc. Mgr. D. Jancura, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

7. Zobrazovanie buniek pomocou Ramanovej spektroskopie

Školiteľ: RNDr. Z. Jurašeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

8. Modifikácia rozpustnosti GPCR evolučnou technikou

Školiteľ: doc. RNDr. E. Sedlák, PhD. – obsadené

.....................................................................................................................................................................................

9. Štúdium oxidácie kardiolipinu a mitochondriálnej morfogenézy pri oxidačnom strese bunky

Školiteľ: doc. RNDr. K. Štroffeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

10. Štúdium interakcií hypericínu s Bcl2 proteínmi a možné využitie pre synergetistický efekt s cytostatikami

Školiteľ: doc. RNDr. K. Štroffeková, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

11. Testovanie vybraných skupín nízkomolekulových zlúčenín odvodených z prírodných látok ako nových excipientov ovplyvňujúcich stabilitu a rozpustnosť monoklonálnych IgG proteinov

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

12. Vývoj netradičných stratégií uschovávania komplexných biologicky aktívnych peptidov

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené

.....................................................................................................................................................................................

13. Mechanosenzitívna regulácia u baktérií

Školiteľ: RNDr. G. Žoldák, PhD. – neobsadené