Témy doktorandského štúdia

Témy doktorandského štúdia na šk. rok 2013/2014

1.Štúdium molekulových mechanizmov bunkovej smrti vyvolaných fotodynamickou akciou
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Zuzana Naďová, PhD.

2.Detekcia metabolických zmien v mitochondriách a s nimi spojených procesov po fotodynamickej akcii
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Zuzana Naďová, PhD., MUDr. Andrej Musatov, CSc.

3.Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev liečiv
a polutantov životného prostredia

Školiteľ: Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Školiteľ: RNDr. Gabriela Fabriciová, CSc.

4.Moderné metódy fotoniky v analýze objektov kultúrneho dedičstva
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Školiteľ: RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

5.Štúdium interakcie liečiv s bunkami aplikáciou metód mikro-Ramanovej spektroskopie v kombinácii
s optickou pinzetou

Školiteľ: Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

6.Konštrukcia a použitie coarse-grain modelov mezoskopických biologických štruktúr a ich dynamiky
Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

7.Experimentálne zobrazovanie biologických objemov a ich efektívna počítačová reprezentácia pre potreby
diagnostiky a terapie

Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

8. Štúdium proteín-proteínových interakcií /in vivo/ vo vnútrobunkových signálnych cestách pomocou fluorescenčných značiek
Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.

9. Štúdium štruktúry a dynamiky intratumorálnej heterogenity
Školiteľ: RNDr. Branislav Brutovský, PhD.
Školiteľ špecialista: Doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.

10.Špecifické interakcie proteínov s modelovými membránami a ich súvis s Alzheimerovou chorobou
Školiteľ: MUDr. Andrej Musatov, CSc.