Vedecké zameranie

Dlhodobým vedeckým zameraním Katedry biofyziky je interdisciplinárny biofyzikálny a
biomedicínsky výskum s orientáciou na Cielenú terapiu nádorových ochorení. Toto zameranie zahŕňa
dve úzko súvisiace témy: vývoj selektívnych a vysoko špecifických nanotransportných systémov
pre protinádorové liečivá a štúdium fyzikálno-chemického mechanizmu protinádorového pôsobenia
fotoaktívnych liečiv. Vedecký tím je organizovaný v skupinách tak, aby boli pokryté všetky hierarchické
úrovne – od molekulovej až po in vivo úroveň.

METODIKA

Metodicky je Katedra biofyziky zameraná predovšetkým na biofotoniku/nanobiofotoniku.
To zahrňuje vývoj a aplikáciu pokročilých metód laserovej a optickej spektroskopie a zobrazovania
(časovo rozlíšená spektroskopia a zobrazovanie – FRET, FCS, FLIM, pump-probe techniky); Ramanovu
spektroskopiu a zobrazovanie (makro- a mikro-Raman v kombinácii s optickou pinzetou), bioenergetiky
(ITC, DSC), bioenergetiku a molekulové simulácie.

APLIKÁCIE

V oblasti aplikácií je Katedra biofyziky orientovaná na problémy životného prostredia
(vývoj selektívnych optických nanosenzorov na detekciu stopových množstiev polutantov) a kultúrneho
dedičstva (analýza pigmentov v kultúrnych artefaktoch in situ).

KREDIT

Medzinárodné uznanie úrovne vedy na Katedre biofyziky sa odráža v nemalom počte publikácií
v prestížnych medzinárodných časopisoch s vysokým IF, množstve prednášok na zahraničných
univerzitách a medzinárodných kongresoch. Je tiež potvrdené akceptáciou Katedry biofyziky ako
školiaceho pracoviska významnej medzinárodnej doktorandskej školy
Interdisciplinárna doktorandská škola vo vedách o živej prírode
so sídlom na Univerzite Pierre et Marie Curie v Paríži.