Základné informácie

Biofyzika

je interdisciplinárna vedná disciplína, v ktorej sa využívajú fyzikálne postupy a metódy na štúdium funkcií, štruktúr a energetiky biologických objektov, resp. molekúl a fyziologických procesov.

Na Katedre biofyziky PF UPJŠ v Košiciach sa snažíme predstaviť biofyziku ako spojenie medzi „rigoróznymi“ fyzikálno-chemickými disciplínami a oblasťou výskumu živého sveta a medicíny. Našou dlhoročnou ambíciou je uskutočňovať vzdelávanie a výskum v prieniku viacerých prírodovedných disciplín: fyzika, chémia, biológia, informatika; s možnosťou inkorporovania znalostí a postupov nanotechnologického, resp. biomedicínskeho výskumu a vychovávať absolventov, ktorí budú mať vysoké predpoklady inkorporovať sa do atraktívnych segmentov priemyslu, vedy a výskumu (biomedicína, biotechnológie, nanotechnológie, oblasť zdravotníctva). Z týchto dôvodov sa štúdium biofyziky na PF UPJŠ začína už od bakalárskeho stupňa štúdia.

Bakalárske štúdium

Myslíme si, že štúdium v študijnom programe Biofyzika už na bakalárskom stupni prinesie oživenie záujmu mladých ľudí o štúdium biofyziky, najmä za predpokladu vhodnej komunikácie so stredoškolskými študentami zaujímajúcimi sa o medicínsku problematiku. Pripravený program štúdia Biofyziky v bakalárskom stupni štúdia spľňa prísne medzinárodné kritériá kladené na štúdium v tomto odbore.

Magisterské štúdium

Štúdium na magisterskom stupni štúdia organicky nadväzuje na bakalárske štúdium biofyziky. Absolvent tohto štúdia má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode, Zároveň pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej a bunkovej úrovni. Taktiež dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, kvantovej chémie a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch (biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, farmakológia, imunológia, bioinformatika).

Doktorandské štúdium

Každoročne sú na Katedre biofyziky uskutočnené v priemere 3–4 obhajoby PhD. prác v odbore Biofyzika a absolventi doktorandského štúdia v tomto odbore nachádzajú uplatnenie na mnohých významných domácich, aj zahraničných vedecko-výskumných pracoviskách. Naša katedra (konkrétne prof. Pavol Miškovský) bola priekopníkom tzv. „co-tutoring“ doktorandského štúdia na UPJŠ. Táto tradícia spoločného doktorandského štúdia a udeľovania dvojitých diplomov sa stala neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia na Katedre biofyziky. V rámci podpísaných dohôd medzi UPJŠ a univerzitami: Univerzita Paríž VI a Univerzita Autónoma Madrid, získalo doteraz tieto dvojité diplomy 6 študentov doktorandského štúdia biofyziky. V súčasnosti sa k tejto spolupráci pridala aj Štokholmská univerzita, kde študuje v „co-tutoring“ forme štúdia jeden študent odboru Biofyzika. V rámci inovatívnych pedagogických aktivít sa na katedre s pravidelnou periodicitou (každé dva roky) organizuje „Škola biofotoniky“, ktorá je otvorená nielen pre doktorandských študentov biofyziky, ale aj študentov z iných odborov, resp. študentov študujúcich na iných vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí. Na tomto podujatí prednášajú významní experti (domáci aj zahraniční) najnovšie poznatky z oblasti biofotoniky, optickej spektroskopie a optického zobrazovania.